Priklju?ite se

Poslednji put a?urirano:

Zajednica

Uvek nam koristi pomo? pri odgovaranju na pitanja u Let’s Encrypt Zajednici. Pro?itajte ovaj blog post o tome za?to su doprinosi zajednice tako va?ni.

Kod

Tako?e,?esto volimo da koristimo i pomo? oko razvoja softvera.Ceo na? izvorni kod je na GitHub-u.

Klijentski softver

Certbot je uslu?ni program koji se temelji na Pythonu i koji zajedno sa va?im web serverom automatski potra?uje sertifikat i pretvara web lokaciju u HTTPS osiguranu. Certbot je klijentski softver koji preporu?ujemo ve?ini ljudi. Mnoge druge klijentske opcije tre?ih strana su tako?e dostupne.

Server-side CA softver

Boulder je implementacija Let’s Encrypt CA. Temelji se na protokolu ACME, a prvenstveno je napisan u programskom jeziku Go. Sjajno mesto za po?etak je popis pitanja od ljudi koji tra?e pomo? i vodi? za doprinose.

www.syntaxclothes.com

Mo?ete u?estvovati i unaprediti ovaj web sajt i dokumentaciju ovde ili nam pomo?i sa prevodom na druge jezike.

小草在线影院观看在线播放-电影大全 - 高清在线观看 - 海量高清视频免费在线观看