Gi?i Thi?u Let's Encrypt

Let’s Encrypt là ch?ng nh?n (CA) m?, mi?n phí và t? ??ng, ho?t ??ng vì l?i ích c?ng ??ng. ?ay là d?ch v? ???c cung c?p b?i Internet Security Research Group (ISRG).

Chúng t?i cung c?p cho m?i ng??i các ch?ng ch? k? thu?t s? h? c?n ?? kích ho?t HTTPS (SSL/TLS) cho các trang web, mi?n phí, theo cách than thi?n nh?t v?i ng??i dùng mà chúng t?i có th?. Chúng t?i làm ?i?u này b?i vì chúng t?i mu?n t?o ra m?t trang web an toàn và b?o m?t h?n.

B?n có th? ??c ?ánh giá n?m g?n ?ay nh?t c?a chúng t?i b?ng cách t?i v? báo cáo hàng n?m c?a chúng t?i (Desktop, Mobile).

Các nguyên t?c chính phía sau Let’s Encrypt là:

Chúng t?i có m?t trang v?i th?ng tin chi ti?t h?n v? vi?c Let’s Encrypt CA ho?t ??ng nh? th? nào.

小草在线影院观看在线播放-电影大全 - 高清在线观看 - 海量高清视频免费在线观看