Tr? thành Nhà tài tr?

T?i sao tr? thành Nhà tài tr???

?? ??n lúc truy?n th?ng ???c m? hóa tr? thành m?c ??nh trên Web và Let’s Encrypt s? bi?n nó thành hi?n th?c. Ch?ng ch? c?a chúng t?i ???c s? d?ng ?? m? hóa hàng ch?c tri?u trang web, giúp t?c ?? t?ng tr??ng HTTPS trên Web t?ng g?p b?n l?n k? t? khi chúng t?i ra m?t vào quy 4/2015.

?i?u này là l?n, và chúng t?i mu?n b?n là m?t ph?n c?a nó. H?y giúp chúng t?i d?n ???ng ??n m?t t??ng lai an toàn cho Web.

Doanh nghi?p Tài tr?

B?ch Kim $350 000/n?m (USD)
$300 000/n?m (USD) v?i cam k?t 3 n?m
Vàng $150 000/n?m (USD)
Vàng C? B?n $85 000/n?m (USD)
B?c $50 000/n?m (USD) 1000+ nhan viên
$25 000/n?m (USD) 100-999 nhan viên
$10 000/n?m (USD) 1-99 nhan viên

N?u b?n mu?n tr? thành m?t Doanh nghi?p Tài tr?, vui lòng g?i email sponsor@www.syntaxclothes.com.

N?u tài tr? kh?ng ph?i là m?t l?a ch?n cho t? ch?c c?a b?n, vui lòng xem xét ??n gi?n quyên góp b?t k? s? ti?n nào.

T? ch?c c?a chúng t?i

Let’s Encrypt ???c v?n hành b?i m?t t? ch?c phi l?i nhu?n có tên là Internet Security Research Group (ISRG). Nhi?m v? c?a ISRG là gi?m các rào c?n tài chính, c?ng ngh? và giáo d?c ?? b?o m?t th?ng tin liên l?c qua Internet.

ISRG là m?t t?p ?oàn l?i ích c?ng c?ng ? California và ???c IRS c?ng nh?n là t? ch?c ???c mi?n thu? theo M?c 501(c)(3) c?a B? lu?t Thu nh?p N?i b?.

小草在线影院观看在线播放-电影大全 - 高清在线观看 - 海量高清视频免费在线观看